Tyto webové stránky provozuje společnost S.O.K. stavební, s.r.o., Česká republika.

Jako stavební společnost dbáme na ochranu soukromí a jako správce osobních údajů postupujeme při jejich ochraně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy, jakými zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje v souvislosti s těmito webovými stránkami a při realizací zakázek.

Poslední aktualizace 7. 6. 2022.

  1. Jaké údaje o Vás zpracováváme

Během návštěvy těchto webových stránek shromažďujeme následující informace: Vaši IP adresu, název a verzi Vašeho prohlížeče, webovou adresu (URL), přes kterou jste vstoupili na tyto webové stránky, soubory Cookies (viz bod 2).

Pokud jste našim zákazníkem, obvykle kromě identifikačních údajů společnosti (název, sídlo, IČ a pod.) zpracováváme i osobní údaje o osobách, které tuto společnost zastupují (statutární zástupce, osoba odpovědná za realizaci zakázky, osoba podílející se na realizaci zakázky a pod.), jedná se především o jméno a příjmení, číslo telefonu a e-mailovou adresu do zaměstnání.  Pokud se jedná o fyzickou osobu, případně fyzickou osobu podnikající, zpracováváme rovněž i adresu bydliště, bankovní účet a rodné číslo (ve formě DIČ).

Pokud jste osoba, která nás navštíví na našich provozovnách osobně, můžeme zpracovávat  i Váš další osobní údaj – videozáznam (bez zvukového záznamu), neboť některá naše pracoviště jsou snímána bezpečnostními kamerami.

  1. Cookies a Google analytics

Na těchto webových stránkách jsou využívány soubory Cookies. Soubor Cookie je malý soubor, který je uložen do počítače při návštěvě webových stránek. V zásadě se soubory Cookies používají k tomu, aby poskytly uživatelům další funkce na webových stránkách. Mohou být např. využívány k tomu, aby Vám pomohly efektivněji procházet webové stránky, umožnily vrátit se na stránky, které jste opustili a/nebo zapamatovat si Vaše preference při procházení webů. Soubory Cookies nemohou číst, měnit nebo upravovat žádná jiná data ve Vašem počítači.

Pokud chcete mít soubory Cookies ve Vašem počítači pod kontrolou, můžete v prohlížeči nastavit upozornění v případě, že chce web tyto soubory uložit. Soubory Cookies můžete také zablokovat nebo vymazat, pokud již byly v počítači uloženy. Pokud potřebujete více informací, jak tyto kroky nastavit, použijte funkci „Nápověda“ ve vašem prohlížeči.

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google používá tzv. soubory Cookies, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu Vašich stránek.

Informace o Vašem používání těchto webových stránek (včetně IP adresy, adresy URL atd.), vygenerované pomocí souborů Cookie budou předány na servery společnosti Google v USA a tam uloženy. Naše společnost ukládá údaje shromážděné pomocí služby Google Analytics na k tomu zřízeném gmailovém účtu po dobu 2 let.

  1. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

3.1 Poskytování webových stránek, tvorba a využívání statistik (el. komunikace)

3.2 Odhalování, zabránění a zjišťování útoků na tyto webové stránky

3.3 Realizace zakázek (vč. předsmluvních ujednání) podle předmětu našeho podnikání (firemní procesy)

3.4 Komunikace se zákazníkem, mezi zaměstnanci a s dalšími smluvními partnery (firemní procesy)

3.5 Ochrana majetku a bezpečnost objektu v našich provozovnách

  1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů je:

dle výše uvedených bodů 3.1 až 3.2 – náš oprávněný zájem k naplnění jednotlivých účelů, které jsou vyjmenovány v bodě 3.1 až 3.2

dle výše uvedeného bodu 3.3 – nezbytná nutnost pro splnění realizace zakázek podle uzavřené objednávky/smlouvy nebo pro provádění předsmluvních kroků, včetně vypořádání všech povinností a závazků z nich vyplývajících a dále náš oprávněný zájem při používání referencí s uvedením osobních údajů na osobu, u které lze reference ověřit;

dle výše uvedeného bodu 3.4 a 3.5 – náš oprávněný zájem.

  1. Poskytnutí Vašich osobních údajů

Pro výše uvedené účely mohou být Vaše údaje poskytnuty následujícím stranám:

Další osoby podílející se na realizaci zakázky (smluvní partneři, podzhotovitelé, investoři apod.)

S.O.K. real, a.s., Střítež, Hrotovická – Průmyslová zóna 162, 674 01 Třebíč, Česká republika

Třetí strany: např. Policie, pojišťovny, soudy a jiné

Všichni, se kterými spolupracujeme, a podílí se na realizaci zakázek, jsou zavázáni mlčenlivosti. Uzavíráme s nimi například standardní smluvní doložky nebo smlouvy o zpracování osobních údajů. 

  • Doba uchování osobních údajů

Data vztahující se k bodu 3.1 až 3.2 uchováváme po dobu max. 24 měsíců. Případná delší doba bude použita pouze v rozsahu nezbytném k prošetření hlášených útoků na naše stránky.

Při zpracovávání osobních údajů v souvislosti s realizací zakázek a podpory komunikace dle bodu 3.3 a 3.4 uchováváme osobní údaje do doby vypořádání všech povinností a závazků z objednávek/smluv vyplývajících a poté po dobu nezbytnou, dle právních předpisů (velmi často se jedná o dobu životnosti našich zařízení).

Kamerové záznamy (bod 3.5) z našich bezpečnostních kamer (bez zvukových záznamů) uchováváme po dobu 7 dní.

  • Vaše práva v souvislosti s poskytnutím osobních údajů

V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů máte právo na přístup, opravu, smazání, omezení zpracování a omezení poskytnutí Vašich dat třetím stranám.

Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu EU nebo dozorovému orgánu CZ, což je Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domníváte, že došlo k porušení evropského nebo českého zákona o ochraně osobních údajů. 

  • Zabezpečení osobních údajů

Společnost S.O. K.  stavební, s.r.o. používá přiměřená opatření, aby zajistila důvěrnost, bezpečnost a celistvost vašich osobních údajů. Přístupy uživatelů k osobním údajům jsou možné podle nastavených oprávnění.

Všichni naši zaměstnanci jsou poučeni o zásadách ochrany osobních údajů našich zaměstnanců, zákazníků a dalších smluvních partnerů.

  • Naše kontaktní údaje

Pro uplatnění Vašich práv či v případě jakýchkoliv dalších dotazů nebo připomínek týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na:

S.O. K.  stavební, s.r.o.

Hrotovická - Průmyslová zóna 162,

674 01 Střítež

E – mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.